Μαθήματα

Calculus on blackboard

Η δομή του ΠΣ έγινε με βάση τους εξής άξονες:

 •  Εναρμονισμός με τα σύγχρονα, αναγνωρισμένα ΠΣ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 •  Κάλυψη όλων των βασικών και σύγχρονων γνώσεων της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και δυνατότητα επιλογής μερικής εξειδίκευσης.
 •  Πλήρης αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Τμήματος (Εργαστήρια, Υπολογιστικά κέντρα κ.λ.π.).
 •  Πλήρης αξιοποίηση των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ.
 •  Κατάρτιση του ΠΣ με βασικό γνώμονα την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 •  Κατάρτιση του ΠΣ με βασικό γνώμονα την μελλοντική πιστοποίηση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των μαθημάτων επιλογής, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ώρες διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων.

Το ΠΣ έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό «πιστωτικών μονάδων» κατά ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 ECTS. Επίσης τα μαθήματα έχουν χαρακτηρισθεί σε: Μαθήματα γενικών γνώσεων (ΜΓΓ), Μαθήματα Υποβάθρου (ΜΥ), Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (ΜΕΠ) και Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΜΑΔ). Περιλαμβάνονται μαθήματα κορμού και επιλογής υποχρεωτικά. Τέλος , στο ΠΣ περιλαμβάνεται τρίμηνη πρακτική άσκηση για τους φοιτητές που επιθυμούν να την επιλέξουν. Τα συνολικά μαθήματα του ΠΣ είναι 59 συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης. Εξ αυτών τα 52 είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και 7 μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά. Για την λήψη του διπλώματος ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 55 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας με 30 ECTS) που αντιστοιχούν συνολικά σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το ΠΣ συντάχθηκε με τρόπο ώστε να πληροί τα βασικά κριτήρια αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων που έθεσε το ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4610/2019. Συγκεκριμένα:

1. Είναι πενταετές.
2. Το περιεχόμενο σπουδών και ο τίτλος του διπλώματος αντιστοιχεί στη βασική ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού.
3. Στο ΠΣ περιλαμβάνονται τα μαθήματα που διασφαλίζουν:

 • Την θεμελίωση στις βασικές επιστήμες.
 • Την ανάπτυξη των μαθήματων κορμού σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου.
 • Την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας πολιτικού μηχανικού.
 • Την απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών.
 • Την ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων.

4. Στο ΠΣ προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας διάρκειας δυο εξαμήνων σε αντικείμενο συναφές στην ειδικότητα του πολιτικού μηχανικού.
5. Το Τμήμα διαθέτει εξοπλισμένα και οργανωμένα εργαστήρια για την εκπαίδευση των φοιτητών.