Διδακτορικές σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών(ΠΜ) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/ και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα είτε αποκλειστικά είτε ευρύτερα σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα.

Κανονισμός Σπουδών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφεροντος