Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2283/10.05.2022).

Ένταξη της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος: -Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και διδασκόντων- ελκυστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τους σπουδαστές, βελτίωση εκπαιδευτικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Ίδρυμα- ευθυγράμμιση και ανταπόκριση του Ιδρύματος στα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης που διαμορφώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).

Αρχικά, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου θα δημιουργηθεί Παρατηρητήριο Εκπαίδευσης, για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας της διδασκαλίας και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την υποστήριξη, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης του Ιδρύματος, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών και την ευθυγράμμιση των νέων πρακτικών με τους στόχους του Πανεπιστημίου, θα διαμορφωθεί και ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Εφαρμογής Ψηφιακών Μέσων Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών προς όφελος της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Ακόμα, το έργο περιλαμβάνει και τη διοργάνωση ειδικών επιμορφωτικών εκδηλώσεων με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη των νέων διδασκόντων, καθώς και των φοιτητών. Ειδικότερα, για την ενημέρωση και εκπαίδευσή των διδασκόντων, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους σε σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές. Σε συνέχεια των επιμορφωτικών δράσεων, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν και επιμορφωτικά εργαστήρια με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες καθώς και την επιμόρφωσή τους σε βασικά εργαλεία πληροφορικής. Τέλος, στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου θα διαμορφωθεί ηλεκτρονικό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, για τη συγκέντρωση χρήσιμου και βοηθητικού υλικού για την εκπαίδευση. Το αποθετήριο θα υλοποιηθεί μέσω δύο δράσεων, το Ψηφιακό αποθετήριο Σημειώσεων και το Ψηφιακό Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό. Σκοπός των δράσεων, είναι η βελτίωση της εμπειρίας των σπουδαστών, η εξέλιξη και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών του Ιδρύματος και ιδίως των νέων διδασκόντων. Μέσω όλων των παραπάνω δράσεων, ενισχύονται κυρίως οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις, οι καινοτόμες πρακτικές και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ:

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργάνωσε σεμινάριο «Negotiations Expertise” την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00-14:00 (φοιτητές) και 15:00-17:00 (καθηγητές), στο χώρο του Κόμβου Επιχειρηματικότητας στην Τρίπολη.

☑️Το πρώτο σεμινάριο απευθυνόταν σε φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες, με στόχο να αξιοποιήσουν αυτή την ικανότητα για τη διεκδίκηση κάποιας θέσης εργασίας, αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή της καθημερινότητάς τους.

☑️Το δεύτερο σεμινάριο απευθυνόταν σε καθηγητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες, με πιθανό στόχο την αξιοποίηση αυτής της ικανότητας για κάποια συμφέρουσα συμφωνία ή τη διεκδίκηση χρηματοδότησης κ.ο.κ.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Η/Υ 153 της Σχολής Διοίκησης, ένα Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Παίγνιο Προσομοίωσης Επιχειρηματικών Αποφάσεων – Business Game. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Τους φοιτητές καλωσόρισαν με μία σύντομη εισήγηση οι υπεύθυνοι Καθηγητές των Τμημάτων, ενώ στη συνέχεια, δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη του παιγνίου. Το Business Game ολοκληρώθηκε, έπειτα από αρκετούς γύρους, με αποτέλεσμα την ανάδειξη μιας νικητήριας ομάδας.

Ο σκοπός του παιγνίου ήταν η εξοικείωση με τη λειτουργία μια επιχείρησης, τις συνθήκες μιας ελεγχόμενος αγοράς ενός προϊόντος, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την προσαρμογή των αποφάσεων στις αντιδράσεις της αγοράς, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια πραγματική εμπειρία πάνω στη διοίκηση μιας επιχείρησης σε ανταγωνιστικές συνθήκες αγοράς.

✔️ Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μία καινοτόμα δράση του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στην προσπάθειά του για την έμπρακτη στήριξη των φοιτητών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσα από εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές και μεθόδους.