Πολιτική Ποιότητας τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του με την Πολιτική Ποιότητας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με βάση τα πρότυπα της ΕΘΑΑΕ και τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΧΑΕ και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
Το Τμήμα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και κυρίως με την
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ώστε να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης
δυνατής εκπαίδευσης στους φοιτητές.
Αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του, με βάση τις αρχές της φοιτητοκεντρικής
μάθησης στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Έχει σκοπό να καταστήσει τους
αποφοίτους του ικανούς να ενταχθούν επαγγελματικά στην κοινωνία με γνώσεις και
ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος και ανάληψη των απορρεουσών
ευθυνών.
Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών είναι:
i) Η δημιουργία ισχυρού υποβάθρου στις βασικές επιστήμες.
ii) Η ανάπτυξη των μαθήματων κορμού σε όλο το εύρος του γνωστικού
αντικειμένου.
iii) Η εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος
του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού.
iv) Η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και
τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και
εφαρμογών.
v) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην περιοχή του Πολιτικού Μηχανικού που θα δώσει
εφόδια στον απόφοιτο και θα τον κάνει ανταγωνιστικό για την μετέπειτα
επαγγελματική δραστηριότητα του.
vi) Η εισαγωγή των φοιτητών στην έρευνα μέσω της διπλωματικής τους εργασίας
αλλά και των μαθημάτων των τελευταίων εξαμήνων.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συνδέεται με την αντίστοιχη του Ιδρύματος και
περιλαμβάνει:
– Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με επικαιροποίηση του ΠΠΣ σε ετήσιαβάση και εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα.
– Επίτευξη καλύτερης σύνδεσης του ΠΠΣ με την αγορά εργασίας.
– Ενίσχυση της έρευνας μέσω προώθησης συνεργασιών με σκοπό την
προσφορά στην κοινωνία.
– Αναγνώριση και επιβράβευση επιτευγμάτων των μελών του Τμήματος
(φοιτητών και καθηγητών).
– Ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση της παρουσίας του Τμήματος σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
– Προαγωγή της ακαδημαϊκής ακεραιότητας και ελευθερίας, στη βάση της
ισότιμης μεταχείρισης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεσμεύεται να εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας και
να αναθεωρεί όταν χρειάζεται τις διαδικασίες διασφάλισής της με αξιολόγηση της
επίτευξης των στόχων από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα και γνωστοποιείται
σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας