Αποστολή του Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών του, με βάση τις αρχές της φοιτητοκεντρικής
μάθησης στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Έχει σκοπό να καταστήσει τους
αποφοίτους του ικανούς να ενταχθούν επαγγελματικά στην κοινωνία με γνώσεις και
ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος και ανάληψη των απορρεουσών
ευθυνών