Εδαφομηχανική Ι

Γ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)

 

 • Περίγραμμα μαθήματος:
  Φυσικές ιδιότητες εδαφών. Σύσταση, ορυκτολογία, εδαφικές φάσεις, κοκκομετρία, πλαστικότητα.
  Μέθοδοι κατάταξης και ταξινόμησης εδαφών.
  Συμπύκνωση εδαφών.
  Γενικές αρχές της μηχανικής του εδάφους.
  Κατανομή τάσεων μέσα στο έδαφος. Θεωρία ελαστικότητας. Γεωστατικές τάσεις. Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων.
  Νερό στο έδαφος υπό στατικές συνθήκες. Αρχή της ενεργού τάσης.
  Συνθήκες μόνιμης ροής. Νόμος Darcy. Διαπερατότητα εδαφών.

 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
  • Γ. Γραμματικόπουλος, Ν. Μάνου – Ανδρεάδου, Θ. Χατζηγώγος (2007), Εδαφομηχανική, Ασκήσεις και Προβλήματα, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη – Κωδικός στον Εύδοξο: 5269
  • G. E. Barnes (2005), Εδαφομηχανική, Αρχές και Εφαρμογές, Κλειδάριθμος
  • Braja Μ. Das, Fundamentals of Geotechnical Engineering, Brooks/Cole
  • Δημήτριος Θ. Βαλαλάς (1996), Εδαφομηχανική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη
  • Παπαχαρίσης Ν., Μάνου-Ανδρεάδη Ν., Γραμματικόπουλος Ι. (1999), Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη
  • Lambe T.W. & Whitman R.V. (1969), Soil Mechanics, John Wiley & Sons, New York
  • Holtz R.D. & Kovacs W.D. (1981), An introduction to Geotechnical Engineering, Prentice-Hall, N.J.
  • Day R.W. (1999), Geotechnical & Foundation Engineering, Mc.Graw-Hill, N.Y.
  • Murthy V.N.S. (1993), Soil Mechanics & Foundation Engineering
  • Ε. Βγενοπούλου (2004), Σημειώσεις Εδαφομηχανικής Ι, Τ.Ε.Ι. Πάτρας