Πρόσκληση Σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ( 2η Συνεδρίαση) για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο “Οπλισμένο Σκυρόδεμα με έμφαση στους Ευρωκώδικες για το Σχεδιασμό και την Ενίσχυση Δομικών Μελών”

Πρόσκληση Σύγκλισης Εκλεκτορικού Σώματος ( 2η Συνεδρίαση) για τη θέση με γνωστικό αντικείμενο “Οπλισμένο Σκυρόδεμα με έμφαση στους Ευρωκώδικες για το Σχεδιασμό και την Ενίσχυση Δομικών Μελών”