• Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ