Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (με Κωδικό ΟΠΣ 5053865) – ΥΠΟΕΡΓΟ 01: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Κ.Α. 81499 με κωδικό MIS 5053865, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1995/03-04-2019, κωδ. ΕΔΒΜ 97), με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, προσκαλεί τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τα κριτήρια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λήψη οικονομικού βοηθήματος επιμέλειας στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος έχει σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για την αποπεράτωση των σπουδών τους επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι τις 06/09/2021, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από τις 9:00 έως τις 14:00.

Αναζητήστε αναλυτικές πληροφορίες και υποστηρηκτικό υλικό στους ακόλουθους συνδέσμους:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Αίτησης