• Πρακτική Άσκηση – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    Διευκρυνίσεις για την Εφαρμογή των Εκτάκτων Μέτρων – Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

    Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899), ως προς τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίσθηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων: Τηλε-εκπαίδευση Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής…

    Διευκρυνίσεις για την Εφαρμογή των Εκτάκτων Μέτρων – Αναστολή Πρακτικής Άσκησης">Continue reading