• Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων ΙΙ

  Ζ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (3 ώρες θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Επανάχρηση και σύγχρονη λειτουργική απόδοση στην σύνθεση του εσωτερικού χώρου των διατηρητέων κτιρίων. Ζητήματα που προκύπτουν στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης ή και προσθήκης σε διατηρητέο κτίριο και τρόποι αντιμετώπισης τους.
   Η τεχνική της μελέτης αποκατάστασης:
   Α) Αναλυτική διαδικασία: Ιστορική αρχιτεκτονική, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, Οικοδομική έρευνα, Αναγνώριση των οικοδομικών φάσεων του μνημείου, ερευνητικές εργασίες, καταγραφή βλαβών-παθολογία.
   Β) Συνθετική διαδικασία: Μελέτη επισκευής και στερέωσης, Προτάσεις αρχιτεκτονικής-μορφολογικής αποκατάστασης, Μελέτη προσαρμογής του μνημείου σε νέα χρήση, Μελέτη των εγκαταστάσεων, προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
   Η προτεινόμενη μεθοδολογία διεξαγωγής του μαθήματος περιλαμβάνει τρία στάδια:
   1ο στάδιο: Τεκμηρίωση του μνημείου. Ιστορική έρευνα, αρχιτεκτονική και φωτογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, καταγραφή υλικών, ζημιών και φθορών, καταγραφή προσθηκών, αλλαγών και τροποποιήσεων.
   2ο στάδιο: Επεξεργασία στοιχείων, παθολογία, διάγνωση και πρόταση αποκατάστασης. Δομοστατική ανάλυση, αίτια ζημιών και φθορών, φάσεις κτίσματος, αξιολόγηση και τρόπος επέμβασης, αποκατάσταση του κτηρίου.
   3ο στάδιο: Πρόταση επανάχρησης. Μελέτη σχέσεων του κτηρίου με την ευρύτερη περιοχή, διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών τύπων και μορφών σε νέες χρήσεις. Προτάσεις για επανάχρηση και σύγχρονη λειτουργική απόδοση στη σύνθεση του εσωτερικού χώρου. Ζητήματα που προκύπτουν από την αλλαγή χρήσης. Εφαρμογή σε ειδικά κτήρια.
   Αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική μελέτη. Επιλογή μορφών που θα διατηρηθούν, δυνατότητες έκφρασης των μορφών με νέα υλικά, μελέτη προσαρμογής σύγχρονης λειτουργίας στην παλαιά μορφή του κτίσματος, εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και νέων διατάξεων που δίνουν στο μνημείο τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής, προτάσεις για μεθόδους σχεδιασμού κατασκευών και χώρων, συντηρώντας και αποκαθιστώντας το ιστορικό κέλυφος και εντάσσοντας με άρτιο τρόπο νέες χρήσεις στο ιστορικό κτίριο, πρόταση για χρήση υλικών, συνδυασμό παραδοσιακών (αυτών που επιβίωσαν έως τις μέρες μας και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον είναι οικονομικά και διαθέσιμα) και σύγχρονων υλικών.
   Παράθεση παραδειγμάτων ολοκληρωμένων μελετών που ακολουθούν την προτεινόμενη μεθοδολογία.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Χαράλαμπος Μπούρας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης (2010), Συντήρηση, αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων στην Ελλάδα,1950-2000, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς – Κωδικός στον Εύδοξο: 34331
   • Θ.Ν. Σκουλικίδης (2000), Διάβρωση και Συντήρηση Δομικών Υλικών Μνημείων, Εκδόσεις Γιαννικούλας, – Κωδικός στον Εύδοξο: 304