• Υδρολογία – Εγγειοβελτιωτικά Έργα – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Υδρολογία – Εγγειοβελτιωτικά Έργα

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα θεωρητικό (4 ώρες θεωρία)
   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Τεχνική Υδρολογία. Λεκάνες απορροής και υδροκρίτες. Υδρογραφικό δίκτυο. Βροχομετρικοί σταθμοί και ύψη βροχής. Πολύγωνα επιρροής βροχομετρικών σταθμών Thiessen, μέση ετήσια βροχόπτωση, δείκτες μορφολογικοί, βροχοβαθμίδα.
   Υδρομετρήσεις χειμάρρων και ποταμών και η τεχνική τους, καμπύλη στάθμης – παροχής. Νερά υπόγεια και επιφανειακά. Στάθμη υδροφόρου ορίζοντα. Αιτιοκρατικές (ντετερμινιστικές) και στοχαστικές συσχετίσεις βροχής-παροχής, εξατμισοδιαπνοή, άλλες απώλειες και ισοζύγια λεκανών, καθαρή βροχή και έννοια του συντελεστή απορροής.
   Η έννοια του υδρογραφήματος (ΥΓ) και χαρακτηριστικοί χρόνοι, διαχωρισμός βασικής ροής από την πλημμυρική ροή. Μοναδιαίο ΥΓ, κατασκευή και χρήση του.
   Ταμιευτήρες, Χωρητικότητα ταμιευτήρα, καμπύλη διαρκείας, διόδευση πλημμύρων, Επίλυση διόδευσης πλημμύρας, χωρητικότητα τεχνητής λίμνης, τεχνητές λίμνες πολλαπλών σκοπών, μελέτες λειτουργίας τεχνητής λίμνης, Απώλειες τεχνητής λίμνης.
   Σχέσεις Εδάφους – Νερού – Φυτών. Ιδιότητες – Ταξινόμηση εδαφών. Εδαφική υγρασία – Σταθερές εδαφικής υγρασίας. Αρδευτικές απαιτήσεις – Εφαρμογές.
   Συχνότητα — Αποτελεσματικότητα αρδεύσεων. Ποιότητα Αρδευτικού Νερού – Διαχείριση Νερού. Μέθοδοι – Συστήματα Αρδευσης. Ανάγκες Καλλιεργειών σε νερό Αρδευσης.
   Αρδευτικά δίκτυα – Υδροληψίες. Συλλογική άρδευση – Μέθοδος Clement. Συστηματοποίηση αρδευόμενων εδαφών. Μελέτη συγκροτήματος άρδευσης με τεχνητή βροχή. Μελέτη συγκροτήματος άρδευσης με σταγόνες και μικροκαταιονισμό.
   Δίκτυα επιφανειακής στράγγισης (τάφροι). Δίκτυα υποστράγγισης (δίκτυα υπόγειων αγωγών στράγγισης). Μελέτη δικτύων υποστράγγισης. Βελτίωση εδαφών.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • Ιωάννης Γ. Σακκάς (2007), Τεχνική Υδρολογία Τόμος 1 Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, Χαράλαμπος Νικ. Αϊβάζης – Κωδικός στον Εύδοξο: 956
   • Τσακίρης Γεώργιος (2006), Υδραυλικά Εργα, Σχεδιασμός και Διαχείριση, Τόμος ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά Εργα – Κωδικός στον Εύδοξο: 45381