• Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Εδαφομηχανική ΙΙ – Θεμελιώσεις

  ΣΤ΄ Εξάμηνο Μάθημα μικτό (4 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο)

   

  • Περίγραμμα μαθήματος:
   Παραμορφώσεις και καθιζήσεις του εδάφους.
   Στερεοποίηση του εδάφους. Κύρια και δευτερεύουσα στερεοποίηση, συνολικές καθιζήσεις, χρονική εξέλιξη καθιζήσεων.
   Τάσεις, παραμορφώσεις, διατμητική αντοχή του εδάφους. Διατμητική αντοχή ψαθυρών εδαφών. Διατμητική αντοχή κορεσμένων εδαφών σε συνθήκες με στράγγιση και χωρίς στράγγιση.
   Υπόγειες ροές.
   Ωθήσεις εδαφών, ενεργητική και παθητική κατάσταση, μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τις ωθήσεις. Υπολογισμός ευστάθειας τοίχων αντιστήριξης. Μέθοδοι Rankine, Coulomb κ.α.
   Ευστάθεια πρανών. Μέθοδος των λωρίδων κατά Fellenius, Bishop, κ.α.
   Διάφοροι τύποι θεμελιώσεων, φέρουσα ικανότητα εδάφους, καθιζήσεις εδαφών. Επιφανειακές θεμελιώσεις, κεντρικά και έκκεντρα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις, διαστασιολόγηση. Βαθιές θεμελιώσεις, πάσσαλοι.

  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
   • G. E. Barnes (2005), Εδαφομηχανική, Αρχές και Εφαρμογές, Κλειδάριθμος – Κωδικός στον Εύδοξο: 13668
   • Braja Μ. Das, Fundamentals of Geotechnical Engineering, Brooks/Cole
   • Δημήτριος Θ. Βαλαλάς (1996), Εδαφομηχανική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη
   • Γ. Γραμματικόπουλος, Ν. Μάνου – Ανδρεάδου, Θ. Χατζηγώγος (2007), Εδαφομηχανική, Ασκήσεις και Προβλήματα, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη
   • Παπαχαρίσης Ν., Μάνου-Ανδρεάδη Ν., Γραμματικόπουλος Ι. (1999), Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη
   • Lambe T.W. & Whitman R.V. (1969), Soil Mechanics, John Wiley & Sons, New York
   • Holtz R.D. & Kovacs W.D. (1981), An introduction to Geotechnical Engineering, Prentice-Hall, N.J.
   • Day R.W. (1999), Geotechnical & Foundation Engineering, Mc.Graw-Hill, N.Y.
   • Murthy V.N.S. (1993), Soil Mechanics & Foundation Engineering
   • Ε. Βγενοπούλου (2004), Σημειώσεις Εδαφομηχανικής Ι, Τ.Ε.Ι. Πάτρας