• Διευκρυνίσεις για την Εφαρμογή των Εκτάκτων Μέτρων – Αναστολή Πρακτικής Άσκησης – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Διευκρυνίσεις για την Εφαρμογή των Εκτάκτων Μέτρων – Αναστολή Πρακτικής Άσκησης

  Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899), ως προς τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίσθηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργία βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινοχρήστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι.

  Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1αΓΠ.οικ.713426.11.2020