• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με Κ.Α. 80573 (κωδικός MIS: 5089190), προσκαλεί τους εν ενεργεία Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας με σκοπό την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, προκειμένου να υποστηρίξουν/ενισχύσουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται από 02.04.2021 έως και 12.04.2021 αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος. Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση σε περισσότερα τμήματα της οικείας σχολής, υποβάλλοντας ξεχωριστές αιτήσεις σε κάθε τμήμα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υποβολή αιτήσεων είναι aitisi-elke@go.uop.gr.

  Αναζητήστε αναλυτικές πληροφορίες καθώς και απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στους ακόλουθους συνδέσμους:

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Υπεύθυνη Δήλωση
  Αίτηση