• Αντιστοιχίες Μαθημάτων Παλαιών και Νέου Προγράμματος Σπουδών – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ